Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli İcra Kâtibi unvanında mülakat sınavına giren adayların sınav sonuçlarına ilişkin liste
  04.08.2023

  T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  GAZİANTEP İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI

   SÖZLEŞMELİ İCRA KÂTİBİ SÖZLÜ SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE;

  Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığınca 20.04.2023 tarihinde ilan edilen 700 sözleşmeli icra kâtibi alımı ile ilgili olarak;

  • Gaziantep Sözleşmeli İcra Kâtibi alımına ilişkin Sınav Kurulumuza 15 sözleşmeli icra katibi için sınav izni verilmiş olup; Sınav Kurulumuzca  19/06/2023 - 20/06/2023 tarihleri arasında (tarihler dâhil) yapılan sözlü sınav sonucuna göre nihai sonuçlar aşağıda ilan edilmiştir. (Sonuçlar aşağıda ilgili alandan sorgulanacaktır.)
  • Nihai Sonuç Listesinde yer alan ASİL adayların aşağıda belirtilen atamaya esas evraklarını tamamlayarak 07.08.2023 tarihinden 21/08/2023 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Gaziantep İcra Daireleri Başkanlığına bizzat teslim etmeleri veya şehir dışında ise Gaziantep İcra Daireleri Başkanlığına APS yoluyla adrese gönderim sağlamaları, ya da bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Birimleri aracılığı ile göndermeleri,
  • Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin  32. Maddesi uyarınca, kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenler ile sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış olsa bile iptal edileceği, ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin atamasının iptal edileceği,    
  • Hakkından feragat edecek olan adayların feragat dilekçeleri ve kimlik fotokopilerinin 21/08/2023 Pazartesi gününden önce Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığı ile göndermeleri gerektiği,

      Bu ilanın tebliğ niteliğinde olduğu ve adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, İLAN OLUNUR.  04.08.2023

   

      Sözleşmeli İcra Kâtibi Adayları İçin Atamaya Esas Evrak Listesi

  1. Öğrenim durumlarını gösteren belgenin (diploma veya mezun belgesi) İcra Daireleri Başkanlığınca onaylı örneği veya ilgili öğretim kurumu ya da noterden onaylı örneği, e-devletten alınan barkodlu mezun belgesi, (Evraklarını posta yolu ile gönderecekler adaylar 1 adet öğrenim belge (diploma veya mezun belgesi) fotokopisini diplomayı veren okuldan aslı gibidir yaptırmaları ya da noter onaylı bir suretini göndermeleri gerekmektedir. e-devletten alınan barkodlu belgenin onaylatılmasına gerek olmayıp alt kısımdaki karekodun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.)
  2. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,
  3. Öğretim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge (Transkript) veya Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası. (Eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, açık öğretim veya örgün adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) E-devletten alınan barkodlu transkript veya bilgisayar sertifikası geçerlidir.
  4. Askerlik durumunu gösterir belge (Askerliğini yapmış olanlar terhis tarihlerin gösterir şekilde terhis belgesini sunmak zorunda olup, tecilli olanların e-devletten alacağı barkodlu askerlik durum belgesi geçerli olacaktır. Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına ilişkin sağlık raporunun bir örneğini de sunmak zorundadırlar)
  5. 2022 KPSS sonuç belgesi,
  6. Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair bildirim, (TIKLAYINIZ)
  7. Evli olan adayların eşinin iş durumu bildirir beyan, (TIKLAYINIZ)
  8. Mal Bildirim Formu, (formun birinci sayfasındaki kimlik bilgileri tüm adaylar tarafından doldurulacak olup ikinci sayfanın alt kısmına ad soyad yazılarak mavi kalem ile imzalanacaktır.) (TIKLAYINIZ)
  9. Sağlık Beyanı, (TIKLAYINIZ)
  10. İki adet biometrik fotoğraf
  11. 1 adet nüfus cüzdanı fotokpisi
  12. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan, (TIKLAYINIZ)


      NOTLAR:

  1. Evraklarını elden teslim edecek olan adaylar; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopileri ile birlikte asıllarını da yanlarında getirmeleri gerekmektedir. (Aslı gibidir kaşesi Başkanlığımızca vurularak onay yapılıp belge asılları adaya teslim edilecektir.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak alınacaktır.
  2. Evraklarını APS aracılığı ile gönderecek olan adaylar ise; diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin 1'er nüsha fotokopilerine aslı gibidir yaptırmaları ya da noterden onaylatarak tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir. e-devletten alınan barkodlu belgenin onaylatılmasına gerek olmayıp alt kısımdaki karekodun olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (Diploma, sertifika, transkript, terhis belgesi gibi belgelerin asıllarını kesinlikle göndermeyiniz.) Diğer belgeler ıslak imzalı olarak gönderilecektir.
  3. Evraklarını elden teslim edecek adayların Gaziantep İcra Daireleri Başkanlığına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta (APS) yoluyla gönderecek adaylar ise Gaziantep İcra Daireleri Başkanlığı (Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi Ek Hizmez Binası Kat 2 Şehitkamil/Gaziantep) adresine posta yapmaları gerekmektedir.
  4. Gaziantep  içinde ikamet edenler evraklarını elden teslim etmeleri gerekmektedir.
  5. Tüm evraklarının imzalarını mavi kalem ile atmanız konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

  SONUÇLAR

  TC KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Zeytinli Mah. İpek Yolu Üzeri, Tugay Yanı, Gaziantep Adalet Sarayı Şehitkamil/GAZİANTEP

  Telefon

  +90 342 321 36 36

  E-Posta

  gaziantepcbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu